O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť InterTriboDia, s.r.o. bola založená 28.03.2007 so sídlom v Tlmačoch, Francúzska 9 a zahájila činnosť 01.08.2008. Jej hlavným zameraním bola tribotechnická diagnostika – analýza priemyselného oleja, technická čistota komponentov, poradenstvo v oblasti ponúkaných služieb, ako aj príprava odborníkov pomocou kurzov a školení na certifikáciu osobného personálu v oblasti tribotechnik, tribodiagnostik. Od januára 2023 firma nevykonáva skúšky tribotechnickej diagnostiky priemyselných olejov a stáva sa výlučne špičkovým pracoviskom – Skúšobné laboratórium pre technickú čistotu komponentov.

Prvotným zámerom spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. je poskytovať svoje služby na vysokej technickej úrovni v súlade so súvisiacimi odbornými normami a príslušnými metodickými pokynmi  bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.

Zdokonaľovaním a zlepšovaním poskytovaných služieb prostredníctvom vylepšovania metód, inováciou meracích zariadení a rozširovaním škály poskytovaných meraní s ohľadom na požiadavky zákazníka, sa spoločnosť InterTriboDia, s.r.o. snaží naplniť v maximálnej možnej miere očakávania a spokojnosť zákazníka.

K napĺňaniu týchto zámerov spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. prispieva aj zavedenie certifikovaného systému manažérstva kvality spoločnosti podľa STN EN ISO 9001 ako aj systému manažérstva kvality Skúšobného laboratória technickej čistoty  spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. podľa STN EN ISO/IEC 17025.