Technická čistota

V dnešnej dobe sa dostáva výrazne do popredia kontrola kvality jednotlivých dodávaných komponentov najmä do automobilového priemyslu. Vyplýva to hlavne z požiadaviek odoberať čo najkvalitnejšie a najčistejšie komponenty z dôvodu bezporuchovosti a vysokej bezpečnosti zariadení a automobilov.

Ponúkame v tejto oblasti akreditované skúšky stanovenia technickej čistoty komponentov podľa noriem VDA 19.1 / ISO 16232 ako aj rôznych špecifikácií zákazníkov.

Zdokonaľovaním a zlepšovaním poskytovaných služieb prostredníctvom vylepšovania metód, inováciou meracích zariadení a rozširovaním škály poskytovaných meraní s ohľadom na požiadavky zákazníka, sa spoločnosť InterTriboDia, s.r.o. snaží naplniť v maximálnej možnej miere očakávania a spokojnosť zákazníka.

K napĺňaniu týchto zámerov spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. prispieva aj zavedenie certifikovaného systému manažérstva kvality spoločnosti podľa STN EN ISO 9001 ako aj systému manažérstva kvality laboratória tribotechnickej diagnostiky spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. podľa STN EN ISO/IEC 17025.

Základné analýzy technickej čistoty sú:

  • mikroskopické stanovenie nečistôt v rôznych veľkostných intervaloch od 5 µm – 18 000 µm (kovové – metalické nečistoty, nekovové nečistoty, vlákna)
  • gravimetrické – váhové stanovenie nečistôt
  • stanovenie zvyškových organických látok (zvyšky mastných látok resp. technologických médií na komponentoch)